FANDOM


Npdown
Thẩm Mĩ Nghệ Thuật B
Giảm sát thương NP của một servant địch trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerdown Sát thương NP - 9%9.9%10.8%11.7%12.6%13.5%14.4%15.3%16.2%18%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Mozarticon

Npdown
Thẩm Mĩ Nghệ Thuật E-
Giảm sát thương NP của một servant địch trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerdown Sát thương NP - 5.5%6.1%6.6%7.2%7.7%8.3%8.8%9.4%9.9%11%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Gilles2icon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.