Startnp.png
Thần Ngôn Cao Tốc A
Sạc thanh NP của bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 80% 87% 94% 101% 108% 115% 122% 129% 136% 150%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Medeaicon.png Medealilyicon.png

Startnp.png
Thần Ngôn Cao Tốc B
Sạc thanh NP của bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 60% 66% 72% 78% 84% 90% 96% 102% 108% 120%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Nitocrisicon.png Icon Servant 192.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.