Startnp.png
Thần Điện Máu Tươi B
NpCharge.png Sạc thanh NP của bản thân thêm 20%.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Medusaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.