FANDOM


Divinity
Thấu Hiểu Cơ Thể Người A
Tăng sát thương của bản thân lên địch có đặc tính Hình người trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trước kẻ địch có đặc tính Hình người trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Powerup Sát thương + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Defenseup Phòng thủ + 15%16%17%18%19%20%21%22%23%25%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Nightingaleicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.