FANDOM


Debuffres
Thân Thể Trời Sinh EX
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
(Debuff tấn công gồm: giảm sức tấn công, giảm phòng thủ, giảm sát thương NP)
Hồi HP bản thân. UpgradeIconText
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 60%66%72%78%84%90%96%102%108%120%
HealEffect HP hồi + 1000120013001600180020002200240026003000
Critabsup Hút sao + 100%120%140%160%180%200%220%240%260%300%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Attilaicon

Debuffres
Thân Thể Trời Sinh A
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt.
(Debuff tấn công gồm: giảm sức tấn công, giảm phòng thủ, giảm sát thương NP)
Hồi HP bản thân.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 60%66%72%78%84%90%96%102%108%120%
HealEffect HP hồi + 1000120014001600180020002200240026003000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Kintokiridericon Sakataicon

Debuffres
Thân Thể Trời Sinh C
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt.
(Debuff tấn công gồm: giảm sức tấn công, giảm phòng thủ, giảm sát thương NP)
Hồi HP bản thân.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
HealEffect HP hồi + 1000115013001450160017501900205022002500
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Romulusicon

Debuffres
Thân Thể Trời Sinh D
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt.
(Debuff tấn công gồm: giảm sức tấn công, giảm phòng thủ, giảm sát thương NP)
Hồi HP bản thân.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 40%44%48%52%56%60%64%68%72%80%
HealEffect HP hồi + 1000115013001450160017501900205022002500
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Attilaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.