Debuffres.png
Thân Thể Trời Sinh EX
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
(Debuff tấn công gồm: giảm sức tấn công, giảm phòng thủ, giảm sát thương NP)
Hồi HP bản thân. UpgradeIconText.png
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 60% 66% 72% 78% 84% 90% 96% 102% 108% 120%
HealEffect.png HP hồi + 1000 1200 1300 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000
Critabsup.png Hút sao + 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% 240% 260% 300%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Attilaicon.png

Debuffres.png
Thân Thể Trời Sinh A
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt.
(Debuff tấn công gồm: giảm sức tấn công, giảm phòng thủ, giảm sát thương NP)
Hồi HP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 60% 66% 72% 78% 84% 90% 96% 102% 108% 120%
HealEffect.png HP hồi + 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Kintokiridericon.png Sakataicon.png

Debuffres.png
Thân Thể Trời Sinh C
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt.
(Debuff tấn công gồm: giảm sức tấn công, giảm phòng thủ, giảm sát thương NP)
Hồi HP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
HealEffect.png HP hồi + 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2500
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Romulusicon.png

Debuffres.png
Thân Thể Trời Sinh D
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt.
(Debuff tấn công gồm: giảm sức tấn công, giảm phòng thủ, giảm sát thương NP)
Hồi HP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 40% 44% 48% 52% 56% 60% 64% 68% 72% 80%
HealEffect.png HP hồi + 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2500
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Attilaicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.