Startnp.png
Thánh Nữ Bên Bờ Nước B+
Tăng thanh NP của bản thân.
Tăng sức tấn công của bản thân trên sân đấu có nước và bãi biển cho 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
MarthaRulericon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.