FANDOM

ReiSr

biệt danh Nhạn Giấy/Phạm Nguyễn Thùy Dương

Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Paris, France
  • Tôi sinh ngày tháng 8 12
  • Nghề nghiệp của tôi là Freelance
  • Tôi là Female

Giới thiệu thành viên

Đây là trang thành viên của bạn. Xin vui lòng viết và sửa đổi trang này để cho cộng đồng biết một chút về bạn!

Đóng góp

Bài viết ưa thích

  • Liên kết bài viết trên wiki mà bạn thích tại đây!
  • trang thứ 2
  • trang thứ 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.