FANDOM

NonPlayer-T

biệt danh Nguyễn Phúc Thịnh

  • Tôi sinh ngày tháng 6 10
  • Tôi là Nam