FANDOM


Starzoom
Tự Tiến Hóa EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Nhận sao.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 3000%3300%3600%3900%4200%4500%4800%5100%5400%6000%
GainStars Sao + 56677889910
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
AtalantaAlterIcon

Berserkericon

Atalanta (Alter)

4✪


AtalantaAlterIcon
Tên tiếng Nhật
アタランテ(オルタ)
ATK HP
1,634/9,806 1,701/10,634
ATK lvl 100 HP lvl 100
11873 12894
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn · Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Quái thú, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên một kẻ địch.
Khoá NP của kẻ địch trong 1 lượt.
(Tác dụng phụ) Gây hiệu ứng Nguyền rủa cho chúng trong 5 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QQABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.