FANDOM


Startnp
Tự Cải Biến A
NpCharge Tăng thanh NP của bản thân thêm 20%.
Tăng kháng hiệu ứng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng Debuff + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Jalter Lily Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.