FANDOM


BusterQuickup
Tứ Chi Nhân Tạo (Hình Nhân) A++
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Busterupstatus Buster + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S188

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.