FANDOM


Divinity
Tứ Chi Của Jacob B
Tăng thêm sát thuơng của bản thân lên đối thủ là Ác ma trong 1 lượt.
Tăng thêm sát thuơng của bản thân lên đối thủ là Thần tính trong 1 lượt.
Tăng thêm sát thuơng của bản thân lên đối thủ là Undead trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Powerup Ác ma Sát thương + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Powerup Thần tính Sát thương + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Powerup Undead Sát thương + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
MarthaRulericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.