FANDOM


Critchancedown
Tắm Nóng Máu Tươi A
Giảm tỉ lệ chí mạng của một kẻ địch trong 3 lượt.
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critchndown Tỉ lệ chí mạng - 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Stargainturn Nhận sao + 56677889910
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Carmillaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.