FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.
CE này không thể nhận được nữa từ khi Ra mắt chương Anastasia.

Hiệu ứng

Npacqui
Hiệu ứng thường
Tăng khả năng sạc NP của người đeo thêm 5%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng khả năng sạc NP của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

一意専心。
精神一到何事か成らざらん。
Toàn tâm toàn ý.
Tập trung tinh thần vào một việc, không sự gì không thể hoàn thành.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thực hiện

  • Dịch: Bạch Dạ
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.