FANDOM


Dmg up
Tải Vừa Phải C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương NP của bản thân trong 3 lượt.
Burn Thiêu đốt bản thân với 200 sát thương trong 5 lượt [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Sức tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Nppowerup Sát thương NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
FranSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.