Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Dmg up.png
Tải Vừa Phải C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương NP của bản thân trong 3 lượt.
Burn.png Thiêu đốt bản thân với 200 sát thương trong 5 lượt [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Sức tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Nppowerup.png Sát thương NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
FranSummer.png
Bản mẫu:Tooltip Frankenstein (Saber)