FANDOM


Soulorbpassive
Tại Ranh Giới A
Nhận trạng thái bất hoại trước đột tử. (Đột tử không có tác dụng lên ông.)
Tăng kháng mê hoặc của bản thân thêm 100%.
Có 5% cơ hội gây đột tử kẻ địch với đòn đánh thường.
Servant sở hữu kĩ năng
Kinghassanicon
Kinghassanicon
Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:Tooltip "Ông Lão Trên Núi"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.