FANDOM


Shieldup
Tướng Phản Cốt B
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Resistancedown Giảm tỉ lệ buff sức tấn công thành công của bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 15%16%17%18%19%20%21%22%23%25%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Fergusicon Lubuicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.