Shieldup.png
Tướng Phản Cốt B
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Resistancedown.png Giảm tỉ lệ buff sức tấn công thành công của bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 25%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Fergusicon.png Lubuicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.