Heal.png
Tình yêu đến những con người A
Hồi HP một đồng đội bất kì.
Tăng phòng thủ của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HealEffect.png HP hồi + 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Defenseup.png Phòng thủ + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.