FANDOM


Artsup
Tân Ảnh Lưu A++
Tăng tính năng thẻ Art của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng hút sao cho thẻ Art của bản thân trong 1 lượt.
Resistanceup Tăng kháng debuff của bản thân thêm 100% trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Artsabsorp Hút sao thẻ Art + 300%320%340%360%380%400%420%440%460%500%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S187

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.