Artsup.png
Tân Ảnh Lưu A++
Tăng tính năng thẻ Art của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng hút sao cho thẻ Art của bản thân trong 1 lượt.
Resistanceup.png Tăng kháng debuff của bản thân thêm 100% trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Artsabsorp.png Hút sao thẻ Art + 300% 320% 340% 360% 380% 400% 420% 440% 460% 500%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
S187.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.