Guts.png
Tâm Tư Về Nơi Ấy A
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt.
Invincible.png Nhận trạng thái bất hoại trước 1 đòn đánh.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gutsstatus.png Hồi sinh với 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Medusalancericon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.