Dodge.png
Tâm Nhãn (Thật) A
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Fergusicon.png ChironIcon.png

Dodge.png
Tâm Nhãn (Thật) B
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 9% 9.9% 10.8% 11.7% 12.6% 13.5% 14.4% 15.3% 16.2% 18%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Emiyaicon.png Diarmuidicon.png

Dodge.png
Tâm Nhãn (Thật) C
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 8% 8.8% 9.6% 10.4% 11.2% 12% 12.8% 13.6% 14.4% 16%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Deon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.