FANDOM


Dodge
Tâm Nhãn (Thật) A
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Fergusicon ChironIcon

Dodge
Tâm Nhãn (Thật) B
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 9%9.9%10.8%11.7%12.6%13.5%14.4%15.3%16.2%18%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Emiyaicon Diarmuidicon

Dodge
Tâm Nhãn (Thật) C
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 8%8.8%9.6%10.4%11.2%12%12.8%13.6%14.4%16%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Deon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.