FANDOM


Dodge
Tâm Nhãn (Giả) A
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương
chí mạng +
20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Okitaicon Sasakiicon Ryougiassassinicon

Assassinicon

Ryougi Shiki (Assassin)

4✪


Ryougiassassinicon
Tên tiếng Nhật
両儀式〔アサシン〕
ATK HP
1477/8867 1768/11055
ATK lvl 100 HP lvl 100
10736 13404
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Chaotic・Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương bỏ qua phòng ngự lên 1 mục tiêu.
(OC) Có khả năng gây hiệu ứng Tức Tử lên mục tiêu.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Dodge
Tâm Nhãn (Giả) B
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương
chí mạng +
18%19.8%21.6%23.4%25.2%27%28.8%30.6%32.4%36%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Kuroicon Heraclesicon

Dodge
Tâm Nhãn (Giả) B-
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương
chí mạng +
17%18.7%20.4%22.1%23.8%25.5%27.2%28.9%30.6%34%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Orionicon

Dodge
Tâm Nhãn (Giả) C
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương
chí mạng +
16%17.6%19.2%20.8%22.4%24%25.6%27.2%28.8%32%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Billyicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.