FANDOM


Startnp
Tám Kế Trên Thuyền A
NpCharge Sạc thanh NP của toàn đội thêm 10%.
Tăng kháng debuff của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon S211
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.