FANDOM


StarAbsorb
Suy Luận Giả Thuyết A+
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Debuffimmune Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S173
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.