FANDOM


Dmg up
Summer Sweeper! A
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Quickupstatus Quick + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S179
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.