FANDOM


Artsup
Summer Splash! A+
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Defenseup Phòng thủ + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
ArtoriaArchericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.