Artsup.png
Summer Splash! A+
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Defenseup.png Phòng thủ + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
ArtoriaArchericon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.