FANDOM


Npacqui
Summer Galvanism B+
(Chỉ có thể sử dụng khi thanh NP đạt 10% hoặc cao hơn.)
Tăng khả năng sạc NP trong 3 lượt.
NpChargeDrain Giảm thanh NP đi 10%. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 40%44%48%52%56%60%64%68%72%80%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
FranSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.