FANDOM


Dmg up
Summer Catastrophe EX
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Stargainup Tỉ lệ tạo sao + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S181
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.