FANDOM


Invishield
Summer Breaker! A
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trước 1 đòn đánh.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 1 lượt.

Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 1 lượt.
Tăng lượng HP hồi nhận được của bản thân trong 1 lượt.
DelayedDebuff Nhận một debuff trì hoãn.
Stunstatus Tự gây choáng bản thân trong 1 lượt sau 1 lượt.[Điểm trừ]

Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Resistanceup Kháng debuff + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Healpowup HP hồi + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
IshtarSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.