FANDOM


Shieldup
Thay hình đổi dạng A+
Tăng sức phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Defenseup Tăng cao sức phòng thủ của bản thân thêm 30% trong 1 lượt.
Increases own debuff resistance for 3 turns.
Cấp 12345678910
Defenseup Defense + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Resistanceup Debuff Res + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65

Shieldup
Thay hình đổi dạng A
Tăng sức phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Defenseup Tăng cao sức phòng thủ của bản thân thêm 30% trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Defense + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65

Shieldup
Thay hình đổi dạng B
Tăng sức phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Defense + 18%18.9%19.8%20.7%21.6%22.5%23.4%24.3%25.2%27%
Thời gian chờ 7 65

Shieldup
Thay hình đổi dạng C
Tăng sức phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Defense + 16%16.8%17.6%18.4%19.2%20%20.8%21.6%22.4%24%
Thời gian chờ 7 65

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.