Shieldup.png
Thay hình đổi dạng A+
Tăng sức phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Defenseup.png Tăng cao sức phòng thủ của bản thân thêm 30% trong 1 lượt.
Increases own debuff resistance for 3 turns.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Defense + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Resistanceup.png Debuff Res + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5

Shieldup.png
Thay hình đổi dạng A
Tăng sức phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Defenseup.png Tăng cao sức phòng thủ của bản thân thêm 30% trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Defense + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Shieldup.png
Thay hình đổi dạng B
Tăng sức phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Defense + 18% 18.9% 19.8% 20.7% 21.6% 22.5% 23.4% 24.3% 25.2% 27%
Thời gian chờ 7 6 5

Shieldup.png
Thay hình đổi dạng C
Tăng sức phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Defense + 16% 16.8% 17.6% 18.4% 19.2% 20% 20.8% 21.6% 22.4% 24%
Thời gian chờ 7 6 5

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.