(Tạo trang mới với nội dung “{{Activeskillpage |servanticons = {{Geronimo}} |img = artsup |name = Shaman Giáo |rank = B |effect = Tăng tính năng thẻ Arts trong 1 lượt. |level…”)
 
 
Dòng 4: Dòng 4:
 
|name = Shaman Giáo
 
|name = Shaman Giáo
 
|rank = B
 
|rank = B
|effect = Tăng tính năng thẻ Arts trong 1 lượt.
+
|effect = Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Artsup}} Arts +
 
|leveleffect = {{Seffect|Artsup}} Arts +
 
|l1 = 30%
 
|l1 = 30%

Bản hiện tại lúc 10:05, ngày 3 tháng 6 năm 2018

Artsup.png
Shaman Giáo B
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Geronimoicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.