FANDOM


SalomonBanner

終局特異点 冠位時間神殿 ソロモン 極天の流星雨
Dị điểm cuối cùng : Quan Vị Thần Điện Thời Gian: Salomon : Cực thiên mưa sao băng

SalomonLore

Lấy bối cảnh vào A.D. 2016, Trận chiến cuối cùng - Trận chiến để cứu lấy tương lai của nhân loại.

Dị điểm cuối cùng được ra mắt 20:30(theo giờ nhật) hay 18:30(theo giờ VN) 22-12-2016. Dị điểm sẽ khóa lại sau khi hoàn thành.

SalomonDivider
INFO
  • Bond level của từng servant sẽ ảnh hưởng đến lượng sát thương mà servant đó gây ra trong dị điểm này, bắt đầu từ Bond lvl 5. Bond level càng cao thì sát thương gây ra càng lớn .
  • Bond lvl 5 (+20%), lvl 6 (+40%), lvl 7 (+60%), lvl 8 (+75%), lvl 9 (+90%), lvl 10 (+100%)
Bond Graph Bond-DamageComparison
SalomonDivider
AREA MAP
Salomon map
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.