FANDOM


Shieldbreak
Sai Lầm Giữa Hè C
Invinciblepierce Bỏ qua trạng thái bất hoại trong một lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân trong một lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
ScathachAssassinicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.