FANDOM


Episode I

episode I - リリの旅立ち Artorium AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
episode I - Lily's Departure 5 135 
(27 per AP)
1600 
(320 per AP)
375 
(75 per AP)


NPC khả dụng LilyiconLv. 30, NP 1
Kẻ địch
Fatal Battle 1/1 Heroine X
Lvl 15 Assassinicon 42,744 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Saber monument
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz

Monster Attack I

モンスター襲来! I Artorium AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Monster Attack! I 5 135 
(27 per AP)
1600 
(320 per AP)
375 
(75 per AP)


NPC khả dụng LilyiconLv. 30, NP 1
Kẻ địch
Battle 1/3 Automata λ
Lvl 10 Assassinicon 5,907 HP
Battle 2/3 Automata
Lvl 10 Assassinicon 5,907 HP
Automata λ
Lvl 10 Assassinicon 5,907 HP
Automata
Lvl 10 Assassinicon 5,907 HP
Battle 3/3 Automata λ
Lvl 10 Assassinicon 5,907 HP
Automata λ
Lvl 10 Assassinicon 5,907 HP
Automata λ
Lvl 10 Assassinicon 5,907 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Transistoricon2-4 Artorium100 Bản mẫu:Purely Bloom
Phần thưởng
hoàn thành
Golden fruit

Episode II

episode II - 黒髭の覚醒 Artorium AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
episode II - Awakening of the Blackbeard 5 165 
(33 per AP)
1900 
(380 per AP)
550 
(110 per AP)


NPC khả dụng Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Lv. 50, NP 4
LilyiconLv. 30, NP 1
Kẻ địch
Battle 1/3 Blackbeard Elite Ground Squad
Lvl 12 Lancericon 1,630 HP
Blackbeard Elite Ground Squad
Lvl 12 Lancericon 1,630 HP
Blackbeard Elite Ground Squad
Lvl 12 Lancericon 1,630 HP
Battle 2/3 Pirate Bomb
Lvl 20 Archericon 4,686 HP
Blackbeard Elite Ground Squad
Lvl 12 Lancericon 1,630 HP
Blackbeard Elite Ground Squad
Lvl 12 Lancericon 1,630 HP
Fatal Battle 3/3 Automata λ
Lvl 12 Assassinicon 7,033 HP
Teach
Lvl 28 Ridericon 28,476 HP
Automata λ
Lvl 12 Assassinicon 7,033 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Transistoricon2-4 Universallensicon8 Artorium100
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz

Monster Attack II

モンスター襲来! II Artorium AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Monster Attack! II 5 165 
(33 per AP)
1900 
(380 per AP)
550 
(110 per AP)


NPC khả dụng LilyiconLv. 30, NP 1
Kẻ địch
Battle 1/3 Wyvern σ
Lvl 12 Ridericon 7,855 HP
Battle 2/3 Wyvern
Lvl 12 Ridericon 7,855 HP
Wyvern σ
Lvl 12 Ridericon 7,855 HP
Wyvern
Lvl 12 Ridericon 7,855 HP
Battle 3/3 Wyvern σ
Lvl 12 Ridericon 7,855 HP
Wyvern σ
Lvl 12 Ridericon 7,855 HP
Wyvern
Lvl 12 Ridericon 7,855 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Universallensicon2-6, Artorium200 Bản mẫu:Purely Bloom
Phần thưởng
hoàn thành
Golden fruit


Episode III

episode III - ローマの復活 Artorium AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
episode III - The Revival of Roma 5 195 
(39 per AP)
2200 
(440 per AP)
790 
(158 per AP)


NPC khả dụng Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Lv. 50, NP 4
LilyiconLv. 30, NP 1
Kẻ địch
Battle 1/3 Wyvern σ
Lvl 16 Ridericon 5,125 HP
Battle 2/3 Wyvern σ
Lvl 16 Ridericon 5,125 HP
Wyvern σ
Lvl 16 Ridericon 5,125 HP
Wyvern σ
Lvl 16 Ridericon 5,125 HP
Fatal Battle 3/3 Friend's Ally (EMIYA)
Lvl 20 Archericon 9,855 HP
Emperor of Journeys (Nero)
Lvl 22 Sabericon 27,665 HP
Friend's Foxy Priestess (Tamamo no Mae)
Lvl 20 Castericon 14,046 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Universallensicon4 Vacuumtubeicon8 Artorium200
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz

Monster Attack III

モンスター襲来! III Artorium AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Monster Attack! III 5 195 
(39 per AP)
2200 
(440 per AP)
790 
(158 per AP)


NPC khả dụng LilyiconLv. 30, NP 1
Kẻ địch
Battle 1/3 Automata λ
Lvl 12 Assassinicon 7,033 HP
Wyvern σ
Lvl 14 Ridericon 9,052 HP
Automata
Lvl 12 Assassinicon 7,033 HP
Battle 2/3 Wyvern σ
Lvl 14 Ridericon 9,052 HP
Automata
Lvl 12 Assassinicon 7,033 HP
Automata λ
Lvl 14 Assassinicon 8,105 HP
Fatal Battle 3/3 Automata λ
Lvl 12 Assassinicon 7,033 HP
Automata λ
Lvl 12 Assassinicon 7,033 HP
Wyvern
Lvl 16 Ridericon 10,250 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Transistoricon2-4 Universallensicon2 Artorium800 Bản mẫu:Purely Bloom
Phần thưởng
hoàn thành
Golden fruit

Episode IV

episode IV - 宇宙への目覚め Artorium AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
episode IV - The Universe Awakens 5 215 
(43 per AP)
2400 
(480 per AP)
955 
(191 per AP)


NPC khả dụng Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Lv. 50, NP 4
NeroiconLv. 42, NP 4 LilyiconLv. 30, NP 1
Kẻ địch
Battle 1/2 Helter Skelter δ
Lvl 18 Sabericon 6,021 HP
Helter Skelter δ
Lvl 18 Sabericon 6,021 HP
Helter Skelter δ
Lvl 18 Sabericon 6,021 HP
Fatal Battle 2/2 Steam-Operated Warrior Babbagen
Lvl 26 Castericon 18,940 HP
Golden★Boy
Lvl 16 Berserkericon 17,576 HP
Captain★Nikola
Lvl 12 Archericon 25,536 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Vacuumtubeicon4-10 Artorium200
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz

Episode V

episode V X の解答 Artorium AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
episode V - X's Answer 5 235 
(47 per AP)
2600 
(520 per AP)
1120 
(224 per AP)


NPC khả dụng NeroiconLv. 42, NP 4 LilyiconLv. 30, NP 1
Kẻ địch
Fatal Battle 1/1 Heroine Z
Lvl 32 Assassinicon 101,376 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium500
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz

Episode VI

episode VI 花の旅路へ Artorium AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
episode VI - On a Journey of Flowers 5 255 
(51 per AP)
2800 
(560 per AP)
1300 
(260 per AP)


NPC khả dụng LilyiconLv. 30, NP 1
Kẻ địch
Fatal Battle 1/1 Heroine Z
Lvl 20 Assassinicon 4,169 HP
Heroine Z
Lvl 20 Assassinicon 4,169 HP
Heroine Z
Lvl 20 Assassinicon 4,169 HP
Heroine Z
Lvl 20 Assassinicon 4,169 HP
Heroine Z
Lvl 20 Assassinicon 4,169 HP
Heroine Z
Lvl 20 Assassinicon 4,169 HP
Heroine Z
Lvl 20 Assassinicon 4,169 HP
Heroine Z
Lvl 20 Assassinicon 4,169 HP
Heroine Z
Lvl 40 Assassinicon 118,926 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium1000, Voids refuse
Phần thưởng
hoàn thành
Saintquartz
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.