Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Day 1

宇宙生物襲来! I Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 1 10 265 
(27 per AP)
2900 
(290 per AP)
1385 
(139 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/3 Artonian
Lvl 10 Lancericon.png 6,342 HP
Artonian
Lvl 10 Lancericon.png 6,342 HP
Artonian
Lvl 10 Lancericon.png 6,342 HP
Battle 2/3 Artonian
Lvl 10 Lancericon.png 6,342 HP
Artonian
Lvl 10 Lancericon.png 6,342 HP
Artonian
Lvl 10 Lancericon.png 6,342 HP
Fatal Battle 3/3 Artonian
Lvl 20 Lancericon.png 18,232 HP
Elite Artonian
Lvl 30 Lancericon.png 156,495 HP
Artonian
Lvl 20 Lancericon.png 18,232 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point200-600
Phần thưởng
hoàn thành
Homunculus baby.png2

Day 2

宇宙生物襲来! II Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 2 10 315 
(32 per AP)
3400 
(340 per AP)
2190 
(219 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/2 Artonian
Lvl 15 Lancericon.png 9,277 HP
Artonian
Lvl 15 Lancericon.png 9,277 HP
Artonian
Lvl 15 Lancericon.png 9,277 HP
Fatal Battle 2/2 Space Beast, King Ramechi
Lvl 25 Berserkericon.png 227,427 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point200-2800
Phần thưởng
hoàn thành
Talon of chaos.png2

Day 3

宇宙生物襲来! III Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 3 10 365 
(37 per AP)
3900 
(390 per AP)
3815 
(382 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/2 Artonian
Lvl 20 Lancericon.png 12,155 HP
Artonian
Lvl 20 Lancericon.png 12,155 HP
Artonian
Lvl 20 Lancericon.png 12,155 HP
Fatal Battle 2/2 Space Demon Gomoran
Lvl 35 Ridericon.png 367,543 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point4800
Phần thưởng
hoàn thành
Heart of a foreign god.png2

Day 4

宇宙生物襲来! IV Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 4 10 415 
(42 per AP)
4400 
(440 per AP)
5690 
(569 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/2 Artonian
Lvl 25 Lancericon.png 15,091 HP
Artonian
Lvl 25 Lancericon.png 15,091 HP
Artonian
Lvl 25 Lancericon.png 15,091 HP
Fatal Battle 2/2 Space Dinosaur Britton
Lvl 40 Lancericon.png 513,538 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point6200
Phần thưởng
hoàn thành
Dragons reverse scale.png2

Day 5

宇宙生物襲来! V Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 5 10 465 
(47 per AP)
4900 
(490 per AP)
7815 
(782 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/3 Artonian
Lvl 30 Lancericon.png 17,969 HP
Elite Artonian
Lvl 25 Lancericon.png 54,987 HP
Artonian
Lvl 30 Lancericon.png 17,969 HP
Battle 2/3 Elite Artonian
Lvl 25 Lancericon.png 54,987 HP
Artonian
Lvl 30 Lancericon.png 17,969 HP
Elite Artonian
Lvl 25 Lancericon.png 54,987 HP
Fatal Battle 3/3 Elite Artonian
Lvl 25 Lancericon.png 54,987 HP
Artonian Jr.
Lvl 40 Lancericon.png 329,709 HP
Elite Artonian
Lvl 25 Lancericon.png 54,987 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point7100
Phần thưởng
hoàn thành
Homunculus baby.png3

Day 6

宇宙生物襲来! VI Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 6 10 515 
(52 per AP)
5400 
(540 per AP)
12815 
(1282 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/2 Artonian
Lvl 35 Lancericon.png 20,904 HP
Elite Artonian
Lvl 25 Lancericon.png 54,987 HP
Artonian
Lvl 35 Lancericon.png 20,904 HP
Fatal Battle 2/2 Space Beast, Mega Ramechi
Lvl 30 Berserkericon.png 436,036 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point8700
Phần thưởng
hoàn thành
Talon of chaos.png3

Day 7

宇宙生物襲来! VII Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 7 10 615 
(62 per AP)
6400 
(640 per AP)
15690 
(1569 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/2 Artonian
Lvl 40 Lancericon.png 23,782 HP
Elite Artonian
Lvl 30 Lancericon.png 65,892 HP
Artonian
Lvl 40 Lancericon.png 23,782 HP
Fatal Battle 2/2 Space Demon Gogmagon
Lvl 35 Ridericon.png 666,370 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point10100
Phần thưởng
hoàn thành
Heart of a foreign god.png3

Day 8

宇宙生物襲来! VIII Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 8 10 665 
(67 per AP)
6900 
(690 per AP)
18815 
(1882 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/2 Artonian
Lvl 45 Lancericon.png 26,718 HP
Elite Artonian
Lvl 35 Lancericon.png 77,016 HP
Artonian
Lvl 45 Lancericon.png 26,718 HP
Fatal Battle 2/2 Cosmic Super Dragon Zaxone
Lvl 50 Lancericon.png 889,670HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point13000
Phần thưởng
hoàn thành
Dragons reverse scale.png3

Day 9

宇宙生物襲来! IX Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 9 10 715 
(72 per AP)
7400 
(740 per AP)
22190 
(2219 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/3 Elite Artonian
Lvl 30 Lancericon.png 65,892 HP
Cass Knit
Lvl 77 Castericon.png 207,980 HP
Elite Artonian
Lvl 30 Lancericon.png 65,892 HP
Battle 2/3 Elite Artonian
Lvl 30 Lancericon.png 65,892 HP
Tentacle Marshal Sanity Gilles
Lvl 77 Castericon.png 308,790 HP
Elite Artonian
Lvl 30 Lancericon.png 65,892 HP
Fatal Battle 3/3 Dr. Evil
Lvl 77 Castericon.png 411720 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point20400
Phần thưởng
hoàn thành
Homunculus baby.png4

Day 10

宇宙生物襲来! X Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 10 10 765 
(77 per AP)
7900 
(790 per AP)
25815 
(2582 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/2 Elite Artonian
Lvl 33 Lancericon.png 72,654 HP
Elite Artonian
Lvl 33 Lancericon.png 72,654 HP
Elite Artonian
Lvl 33 Lancericon.png 72,654 HP
Fatal Battle 2/2 Space Beast, Mega Ramechi
Lvl 30 Berserkericon.png 116,281 HP
B · J
Lvl 75 Assassinicon.png 936,900 HP
Space Beast, Mega Ramechi
Lvl 30 Berserkericon.png 116,281 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point29200
Phần thưởng
hoàn thành
Talon of chaos.png4

Day 11

宇宙生物襲来! XI Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 11 10 815 
(82 per AP)
8400 
(840 per AP)
29690 
(2969 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/2 Elite Artonian
Lvl 36 Lancericon.png 79,198 HP
Elite Artonian
Lvl 36 Lancericon.png 79,198 HP
Elite Artonian
Lvl 36 Lancericon.png 79,198 HP
Fatal Battle 2/2 Space Demon Gogumagon
Lvl 35 Ridericon.png 370,206 HP
Great Lucky
Lvl 80 Lancericon.png 1,278,090 HP
Space Demon Gogumagon
Lvl 35 Ridericon.png 370,206 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point43000
Phần thưởng
hoàn thành
Heart of a foreign god.png4

Day 12

宇宙生物襲来! XII Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 12 10 865 
(87 per AP)
8900 
(890 per AP)
33815 
(3382 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/3 Elite Artonian
Lvl 40 Lancericon.png 87,922 HP
Elite Artonian
Lvl 40 Lancericon.png 87,922 HP
Elite Artonian
Lvl 40 Lancericon.png 87,922 HP
Battle 2/3 Superman Herc
Lvl 60 Berserkericon.png 324,945 HP
Fatal Battle 3/3 Galactilla / Galactera
Lvl 80 Sabericon.png 1,068,025 HP
Super Space Dragon Zaxone
Lvl 50 Lancericon.png 400,351 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point63800
Phần thưởng
hoàn thành
Dragons reverse scale.png4

Day 13

宇宙生物襲来! XIII Artorium.png AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
Space Invaders! 13 10 915 
(92 per AP)
9400 
(940 per AP)
38190 
(3819 per AP)


Kẻ địch
Battle 1/1 Dark Knight Arto-Vader
Lvl 90 Lancericon.png 3,333,333 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Artorium Point100000
Phần thưởng
hoàn thành
Crystallized lore.png1