FANDOM


Busterup
Sự Xâm Phạm Của Sĩ Đạo A
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 3 lượt.
Debuffatk Giảm phòng thủ địch khi tấn công bằng thẻ Buster trong 3 đòn đánh, 5 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Defensedown Phòng thủ - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S248Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.