Artsup.png
Sự Thất Thường Của Nữ Thần A
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Euryale.png

Dmg up.png
Sự Thất Thường Của Nữ Thần A
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng thêm sức tấn công cho đồng đội có đặc tính Thần tính trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Attackup.png Tấn công thêm + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Sthenoicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.