FANDOM


Atk def up
Sự Sủng Ái Của Nữ Thần EX
Tăng phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Attackup Tăng tấn công của bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Resistanceup
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Orionicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.