FANDOM


Shieldbreak
Sự Sủng Ái Của Chén Thánh A+
Invinciblepierce Nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Resistancedown Giảm kháng debuff toàn đội trừ bản thân đi 20% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Emiyaassassinicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.