FANDOM


Startnp
Sự Ra Đời Không Được Chúc Phúc B
Sạc thanh NP của bản thân.
Npseal Khóa NP của bản thân trong 1 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Tristanicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.