Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Busterup.png
Sự Khích Lệ Từ Prelati B
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Gillesicon.png
Bản mẫu:Tooltip Gilles de Rais (Saber)