n (Myon143 đã đổi trang Sự Bảo Hộ Của Như Lai thành Sự Gia Hộ Của Như Lai mà không để lại một trang đổi hướng)
Dòng 5: Dòng 5:
 
|name = Sự Gia Hộ Của Như Lai
 
|name = Sự Gia Hộ Của Như Lai
 
|rank = B
 
|rank = B
|effect = Tăng khả năng hút sao của bản thân trong vòng 1 lượt.<br>Loại hết debuff lên bản thân.
+
|effect = Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.<br>Xỏa bỏ debuff trên bản thân.
 
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Hút sao +
 
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Hút sao +
 
|l1 = 300%
 
|l1 = 300%

Phiên bản lúc 09:58, ngày 21 tháng 4 năm 2018

Starzoom.png
Sự Gia Hộ Của Như Lai B
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Xỏa bỏ debuff trên bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 320% 340% 360% 380% 400% 420% 440% 460% 500%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 193.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.