n (Myon143 đã đổi trang Sự Bảo Hộ Của Như Lai thành Sự Gia Hộ Của Như Lai mà không để lại một trang đổi hướng)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 09:40, ngày 21 tháng 4 năm 2018

Starzoom.png
Sự Gia Hộ Của Như Lai B
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong vòng 1 lượt.
Loại hết debuff lên bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 320% 340% 360% 380% 400% 420% 440% 460% 500%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 193.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.