(Tạo trang mới với nội dung “<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B}}}|B| {{activeskillpage |servanticons = {{Nezha}} |img = starzoom |name = Sự Bảo Hộ Của Như Lai |rank = B |effect = T…”)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 16:29, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Starzoom.png
Sự Bảo Hộ Của Như Lai B
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong vòng 1 lượt.
Loại hết debuff lên bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 320% 340% 360% 380% 400% 420% 440% 460% 500%
Thời gian chờ 7 6 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.