FANDOM


Dmg up
Sự Dạy Dỗ Của Nữ Hoàng A
Tăng tấn công của toàn đội trong 3 lượt. UpgradeIconText
Tăng thêm tấn công của đồng đội Nam trong 3 lượt. UpgradeIconText
Hồi phục HP bản thân. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Attackup Nam Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
HealEffect Hồi máu + 1100120013001400150016001700180019002000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Medbicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.