Dmg up.png
Sự Dạy Dỗ Của Nữ Hoàng A
Tăng tấn công của toàn đội trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Tăng thêm tấn công của đồng đội Nam trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Hồi phục HP bản thân. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Attackup.png Nam Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
HealEffect.png Hồi máu + 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Medbicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.