FANDOM


Npacqui
Sự Chỉ Dạy Của Tam Tạng A
Tăng khả năng sạc NP toàn đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của toàn đội trong 3 lượt.
Debuffimmune Toàn đội nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Stargainup Tạo sao + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Xuanzangicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.