FANDOM


Bubbles
Sự Chỉ Dạy Của Circe A
Xóa debuff trên người một đồng đội.
Tăng khả năng sạc NP của đồng đội đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Medeaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.