FANDOM


Starzoom
Sự Chúc Phúc Của Võ Nghệ A
Tăng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 300%320%340%360%380%400%420%440%460%500%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 6 54
Servant sở hữu kĩ năng
Ramaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.