Nparrow.png
Sự Chúc Phúc Của Tài Trí C
Sạc thanh NP của bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Surehit.png Nhận trạng thái bỏ qua né tránh trong 3 lượt.
Nppowerup.png Tăng sát thương NP của bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npgainturn.png Sạc NP + 5% 5.5% 6% 6.5% 7% 7.5% 8% 8.5% 9% 10%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Suzuka.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.