FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 02:53, ngày 11 tháng 8 năm 2018AmKartoffel (tường | đóng góp)‎ . . (587 byte) (+587)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Suzuka Gozen}} |img = nparrow |name = Sự Chúc Phúc Của Tài Trí |rank = C |effect = Sạc thanh NP của bản …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.